شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

محسن

+ صحبت جنجالي شيخ حسين انصاريان رو كي پيگيري كرده؟ اصلا خبر دارين؟
محسن
90/6/7
جريان چي بوده؟؟؟
محسن
گفته اين انقلاب انقلابي كه ما ميخواستيم نبوده.
محسن
http://www.ammariyon.ir/fa/news/14188/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
درب کنسرو بازکن برقی
محسن
رتبه 0
0 برگزیده
124 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top